Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem služeb a Odběratelem.

Poskytovatelem služeb je společnost

Shipard s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, IČ 63478714, DIČ CZ63478714, zapsaná u Rejstříkového soudu v Brně pod značkou C20676

(dále jen Poskytovatel)

a

Odběratelem, kterým je právnická nebo fyzická osoba, která službu objednala, nebo je uvedena jako majitel či plátce.

1. Základní ustanovení

 1. Službou se rozumí poskytování aplikace pro vedení a zpracování firemních agend.
 2. Rozsah a cena služby je definována v Ceníku.
 3. Služba v žádném případě nenahrazuje činnost finančních/daňových poradců, účetních, auditorů apod.

2. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen zajistit bezproblémový a nepřetržitý provoz služby.
 2. Poskytovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.
 3. Poskytovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace nezbytně vyžaduje.
 4. Poskytovatel má právo zrušit službu Odběrateli, který je v prodlení s úhradou za službu déle než 60 dnů.
 5. Poskytovatel má právo pozastavit nebo zrušit službu odběrateli, který narušuje chod služby, nebo používá službu v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
 6. Poskytovatel má právo po předchozím upozornění měnit tyto obchodní podmínky.

3. Práva a povinnosti Odběratele

 1. Odběratel má právo si zvolené služby vyzkoušet po dobu 30 dní zdarma.
 2. Odběratel má právo službu kdykoliv vypovědět. Již provedené úhrady jsou nevratné.
 3. Odběratel ručí Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci. Zároveň je Odběratel povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Poskytovateli.
 4. Odběratel nesmí narušovat chod služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v hrubém rozporu s jeho zamýšleným účelem.
 5. Odběratel je povinen chránit poskytnuté přístupové údaje (přihlašovacího jména a hesla) před zneužitím.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.9.2013.